МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ №2

 

 


Ухвалено Вченою радою

медичного  факультету №2 ДНМУ

«___» ___________ 2018 р.

 

 

 

 

 

«Затверджую»

Декан медичного факультету №2 ДНМУ

к. мед. н., доц. Сидоренко П.І.

 ____________________

«___» ___________ 2018 р.

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про студентський науковий гурток

 

 кафедри медичної фізики та інформаційних технологій №2

 

Донецького національного медичного університету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кропивницький – 2018


І. Преамбула

 

 

 

 

 

Положення про студентський науковий гурток кафедри медичної фізики та інформаційних технологій №2 Донецького національного медичного університету.

 

 

 

1. ВНЕСЕНО кафедрою медичної фізики та інформаційних технологій №2 Донецького національного медичного університету 18 вересня 2018 року, протокол № 2.

 

 

 

2. РОЗРОБНИКИ:

 

1. Лунгол Ольга Миколаївна, к. пед. н., старший викладач кафедри медичної фізики та інформаційних технологій №2;

 

2. Суховірська Людмила Павлівна, к. пед. н., в.о. завідувача кафедри медичної фізики та інформаційних технологій №2.

 

 

 

3. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ


 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. 1.  Студентський науковий гурток вищого навчального закладу є осередком науково-дослідної роботи студентів за всіма напрямами наукового пошуку в системі підготовки висококваліфікованих фахівців.

 

1. 2.  Студентський науковий гурток створюється на кафедрі медичної фізики та інформаційних технологій №2 з метою розвитку і підвищення ефективності науково-дослідної роботи студентів шляхом залучення до самостійної наукової діяльності талановитої молоді, застосування ефективних методів, форм і прийомів організації проведення відповідних наукових заходів.

 

1.3. Студентський науковий гурток діє на постійній основі у формі засідань, на яких студенти готують і доповідають результати своїх наукових досліджень, обговорюють доповіді і розглядають актуальні проблеми розвитку науки у відповідній галузі.

 

1.4     Керує студентським науковим гуртком його керівник із складу досвідчених викладачів кафедри Медичної фізики та інформаційних технологій №2.

 

1.5     Засідання Студентського наукового гуртка проходять згідно з планом, складеним його керівником і затвердженим завідувачем кафедри на початку кожного навчального року з періодичністю не менше одного разу на місяць. План роботи наукового гуртка та основні напрямки його наукових досліджень розробляються відповідно до науково-дослідної тематики кафедри.

 

1.7     У своїй діяльності Студентський науковий гурток керується принципами рівноправності його членів, самоврядування, відкритості та прозорості діяльності, органічного зв’язку науково-дослідної діяльності з навчальним процесом Донецького національного медичного університету.

 

 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА КАФЕДРИ МЕДИЧНОЇ ФІЗИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ №2

 

 

 

2.1. Метою роботи студентського наукового гуртка є:

 

2.1.1. Виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до науково-дослідної роботи здобувачів вищої медичної освіти.

 

2.1.2. Поглиблення дослідження за проблематикою наукової діяльності кафедри медичної фізики та інформаційних технологій №2 за участю студентів медичного факультету №2 та Міжнародного медичного факультету.

 

2.1.3. Оволодіння студентами навичками науково-дослідної роботи.

 

2.2. Основними завданнями студентського наукового гуртка є :

 

2.2.1. Залучення студентів-медиків до активної науково-дослідної роботи з проблемних питань за програмою наукових досліджень кафедри медичної фізики та інформаційних технологій №2.

 

2.2.2. Організація науково-дослідної роботи здобувачів вищої медичної освіти. Сприяння підвищенню творчої активності студентів, розвитку їх умінь і навичок у науково-дослідній діяльності.

 

2.2.3. Поглиблене вивчення здобувачами вищої медичної  освіти дисциплін: «Медична та біологічна фізика», «Медична інформатика».

 

2.2.4. Допомога студентам у реалізації їх внутрішніх потреб у самовираженні, повазі, розвитку творчих здібностей.

 

2.2.5. Розвиток у студентів вміння організовувати і проводити наукові заходи із залученням широкого кола фахівців у галузі медицини.

 

2.2.6.  Надання студентам новітньої інформації з сучасних досягнень фізики в медицині, здійснювати обмін інформацією між студентами за темами наукових досліджень.

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО СТУДЕНТСЬКИМ НАУКОВИМ ГУРТКОМ

 

 

 

3.1. Загальне керівництво роботою студентського наукового гуртка здійснює завідувач кафедри медичної фізики та інформаційних технологій №2.

 

3.2. Поточну роботу студентського наукового гуртка організовує й контролює науковий керівник, що призначається завідувачем кафедри медичної фізики та інформаційних технологій №2 з числа науково-педагогічних співробітників кафедри.

 

3.3. Керівництво науковою діяльністю студентського наукового гуртка може здійснювати тільки викладач, який має науковий ступінь доктора або кандидата наук.

 

3.4. Засідання студентського наукового гуртка проводяться не рідше одного разу на місяць з обговоренням підсумків наукових робіт, реферативних повідомлень та ін.

 

3.5. Членом студентського наукового гуртка може бути будь-який студент, який хоче поглибити свої знання з дисциплін: «Медична та біологічна фізика», «Медична інформатика».

 

3.6. Заступник наукового керівника – студент, що призначається і звільняється  керівником наукового гуртка.

 

3.7. Науковий керівник та його заступник діють на підставі цього Положення.

 

3.8. Науковий керівник здійснює такі функції:

 

3.8.1. розробляє план діяльності наукового гуртка на навчальний рік та подає його на затвердження кафедри;

 

3.8.2. координує науково-дослідну діяльність наукового гуртка;

 

3.8.3. виносить на обговорення наукового гуртка основні питання його діяльності;

 

3.8.4. здійснює допомогу в науковій роботі учасників наукового гуртка;

 

3.8.5. призначає та проводить не рідше одного разу на місяць засідання наукового гуртка;

 

3.8.6. підводить підсумки обговорення кожного засідання наукового гуртка;

 

3.8.7. вирішує інші питання, пов'язані з діяльністю наукового гуртка.

 

3.9. Заступник керівника наукового гуртка зобов'язаний:

 

3.9.1. інформувати студентів про роботу наукового гуртка і умови членства в ньому;

 

3.9.2. виконувати організаційну роботу, необхідну для діяльності наукового гуртка;

 

3.9.3. вести облік членів наукового гуртка;

 

3.9.4. подавати науковому керівнику пропозиції щодо покращення роботи наукового гуртка;

 

3.9.5. здійснювати іншу роботу за дорученням наукового керівника.

 

3.10. Керівництво наукового гуртка зобов'язане подавати інформацію про його роботу на вимогу завідувача кафедри медичної фізики та інформаційних технологій №2.

 

 

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА

 

 

 

4.1. Добровільно вступати до Студентського наукового гуртка та виходити з його складу.

 

4.2. Голосувати або утримуватися від голосування на зборах членів Студентського наукового гуртка.

 

4.3. Самостійно обирати напрямок наукових досліджень.

 

4.4. Виступати з доповідями на засіданнях наукового гуртка.

 

4.5. Брати активну участь в дискусіях щодо теми засідання наукового гуртка і задавати питання доповідачам.

 

4.6. Отримати рекомендацію для друку тез чи наукової статті за рішенням наукового гуртка.

 

4.7. Виконувати науково-дослідну роботу під керівництвом науково-педагогічного співробітника кафедри медичної фізики та інформаційних технологій №2.

 

4.8. Публікувати свої роботи в загальноакадемічних та інших наукових (вітчизняних та зарубіжних) виданнях.

 

4.9. Брати участь у наукових конференціях, семінарах, конгресах, олімпіадах, виставках та конкурсах різного рівня.

 

4.10. Переходити за власним бажанням із одного студентського наукового гуртка в інший.

 

4.11. Брати участь у всіх заходах, що організовуються в межах діяльності студентського наукового гуртка.

 

4.12. Сприяти залученню до гуртка нових членів.

 

4.13. Обирати й можливість бути обраним до керівних органів студентського наукового гуртка.

 

 

 

 

 

5. ФОРМИ РОБОТИ НАУКОВОГО ГУРТКА

 


Основними формами роботи наукового гуртка є:

 

5.1. Засідання наукового гуртка.

 

5.2. Зустрічі з провідними вченими в галузі медико-біологічних та фізичних наук, досвідченими лікарями.

 

5.3. Участь в наукових медичних семінарах, круглих столах, конференціях, конгресах, конкурсах тощо.

 

5.4. Заслуховування звітів студентів за підсумками виконаних наукових досліджень.

 

5.5. Обговорення наукових робіт, які рекомендуються до друку.

 

5.6. Рішення наукових гуртків вважаються прийнятими, якщо вони схвалені шляхом голосування (відкритого чи таємного) більшістю присутніх.

 

 

 

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 

 

6.1. Науковий гурток може бути реорганізованим та ліквідованим за рішенням кафедри за поданням наукового керівника.

 

6.2. Положення про науковий гурток кафедри вступає в силу з моменту його затвердження кафедрою.

 

6.3. Пропозиції щодо змін і доповнень в «Положення про студентський науковий гурток кафедри» вносяться науковим керівником або завідувачем кафедри медичної фізики та інформаційних технологій №2 та затверджуються кафедрою.