17 травня 2019 року для студентів груп 2-1 мс, 2-2 мс спеціальності 222 «Медицина» ст. викладач кафедри медичної фізики та інформаційних технологій № 2, к.пед.н. Суховірська Людмила Павлівна проводила Показову навчально-інформаційну лекцію на тему «Електричне поле та його характеристики. Поняття про електрографію органів і тканин. Фізичні та біофізичні основи електрокардіографії».

На лекції були присутні декан медичного факультету № 2 к.мед.н., доцент Сидоренко П.І., к.ф.-м.н. доцент Бурмістров О.М., к.пед.н. Лунгол О.М., к.пед.н. Задорожна О.В., к.ф.-м.н. Мироненко О.В.

У простій і доступній формі Людмила Павлівна пояснила студентам тему «Електричне поле та його характеристики. Поняття про електрографію органів і тканин. Фізичні та біофізичні основи електрокардіографії», яка є актуальною в сучасній науці, медицині та має велике практичне значення.

Розглядалися основні аспекти теми:

– Основні характеристики електричного поля.

– Електричний диполь.

– Біофізичні основи електрографії.

– Електропровідність біологічних тканин.

– Біофізичні основи електрографії.

– Концепція Ейнтховена про генез ЕКГ (інтегральний електричний вектор серця, дипольний потенціал, система відведень).

– Серце як струмовий електричний диполь (струмовий диполь та його характеристики, дипольний потенціал серця).

Лекцію прочитано на сучасному теоретичному рівні з використанням мультимедійної презентації.

Логічна структура лекції відповідала її змісту, носила ілюстративно-пояснювальний характер. Методи викладення відповідали меті і змісту лекції. Матеріал висловлювався послідовно та логічно.

Раціонально використано весь час, що був відведений для лекції.

З метою підвищення активності студентів, Суховірською Л.П. використовувалися прийоми діалогу з аудиторією.

Людмила Павлівна свідомо вдавалася до елементів дискусії, привертаючи тим самим аудиторію до активної участі в рішенні ряду теоретичних та практичних завдань. Лекція була побудована достатньо логічно, чітко виділялися вузлові моменти. Темп лекції дозволяв студентам конспектувати її зміст.

Наприкінці лекції були зроблені узагальнюючі висновки.

Декан медичного факультету № 2 к.мед.н., доцент Сидоренко Петро Іванович в кінці лекції зазначив, що запропоновані питання, охоплювали багато граней теми, були достатньо наочними, використовували набуті знання із попередніх занять.

Лекція оцінена на достатньо високому рівні. По структурно-логічній основі, змісту, методичному і методологічному рівню лекція відповідає сучасним вимогам педагогіки вищої школи. Матеріал викладений Суховірською Л.П. на високому професійному рівні. Лектор показала наукову ерудицію, педагогічну культуру, дидактичну майстерність, хороше володіння матеріалом, використання сучасних досягнень медичної науки.

Навчання студентів на заняттях з «Медичної та біологічної фізики» має важливе значення для формування їх фахових компетентностей.

28

20

41

39

16

10

3