Рівень здоров’я, його збереження і поліпшення є медико-соціальною проблемою, яка потребує оптимального вирішення залежно від тих чи інших умов сьогодення, при зміні яких виникає необхідність вдосконалення організації та управління системою заходів з досягнення мети.

Ця проблема турбує і викладачів кафедри медичної фізики та інформаційних технологій № 2 Донецького національного медичного факультету (м. Кропивницький), які винесли її на обговорення в межах наукового семінару «Фізична реабілітація та використання інноваційного реабілітаційного обладнання», який відбувся 26 лютого 2019 року. Організатори семінару: к.пед.н. Суховірська Людмила Павлівна, к.пед.н. Лунгол Ольга Миколаївна, к.пед.н. Задорожна Оксана Володимирівна.

На сучасному етапі історичного розвитку незалежності країни, коли значущість фізичної реабілітації хворих після різноманітних травм і повернення до повноцінного життя виходять на перший план, існує необхідність пошуку та застосування саме таких засобів і технологій, які б дозволили у найкоротші терміни зробити пересування пацієнтів самостійним.

Реабілітація хворих та інвалідів є в даний час одним з пріоритетних напрямів медицини як у нашій країні, так і за кордоном. Першочерговими завданнями, що стоять перед реабілітологами, є: вдосконалення методів відновного лікування; розробка критеріїв ефективності медичної реабілітації для різних груп хворих; вдосконалення збору даних, що стосуються хворих та інвалідів, з подальшим створенням баз даних на місцевому, державному та міжнародному рівнях. У нашій країні, крім цього, дуже важливо зміцнення законодавчої бази, що відноситься до сфери медичної реабілітації, а також вдосконалення системи підготовки фахівців реабілітологів.

Підготовка висококваліфікованих фахівців з фізичної реабілітації є одним з найважливіше завдань, особливо в наші дні, коли відбувається постійне зниження рівня здоров'я і фізичної підготовленості населення в Україні та багато постраждалих в результаті АТО на Сході країни.

Фахівці фізичної реабілітації є провідними спеціалістами з відновлення, корекції та підтримки рухових функцій. Вони володіють системними знаннями у сфері рухової діяльності людини. Від фахівців фізичної реабілітації залежить здоров'я і фізичний стан людей, які проходять реабілітаційні заходи. Помилка реабілітолога може нашкодити людині.

Такі спеціалісти повинні вивчати весь спектр медичних дисциплін, оволодівати сучасними методиками лікування та фізичної реабілітації, бути досвідченими психологами.

Професійні функції фахівця з фізичної реабілітації полягають в здійсненні реабілітаційних заходів з метою усунення, припинення або зменшення болю, відновлення функцій організму, досягнення нормального рівня здоров’я фізичної самостійності та активності, оптимального фізичного стану та кондиції осіб (дітей та дорослих) з порушеннями опорно-рухового апарату, ортопедичними вадами, побутовими та професійними травмами, наслідками неврологічних, серцево-судинних, респіраторних та інших захворювань, людей похилого віку з віковими ускладненнями.

Клінічна діяльність здійснюється в лікувальних та реабілітаційних установах і передбачає участь у встановленні реабілітаційного діагнозу та виконанні реабілітаційної програми. Вона охоплює втручання під час гострих станів, функціональне відновлення, підтримку досягнутих результатів, профілактику виникнення дисфункцій.

Одним із важливих компонентів клінічної діяльності фізичного реабілітолога є оцінка реабілітаційного потенціалу пацієнта. На основі оцінки реабілітаційного потенціалу (високого, задовільного, низького) визначається реабілітаційний прогноз (сприятливий, неясний, несприятливий). Зокрема, визначаються здібності до орієнтації, пересування, самообслуговування, спілкування, навчання, контролю за своєю поведінкою, до праці, які підлягають або не підлягають відновленню або компенсації.

Реабілітаційний потенціал відображає можливості соціальної реінтеграції інваліда. Складовими реабілітаційного потенціалу є: функціональний фактор, що характеризує компенсаторні резерви організму; психологічний фактор, що включає ціннісні орієнтири, задатки, схильності, нереалізовані у реабілітанта; професійний фактор, що визначає стан працездатності і ступінь адаптації до професійної праці; соціальний фактор, обумовлений побутовими і сімейними обставинами.

Таким чином, медична реабілітація включає заходи щодо попередження інвалідності під час захворювання і допомогу індивіду у досягненні максимальної фізичної, психічної, соціальної, професійної та економічної повноцінності, на яку він буде здатний в рамках існуючого захворювання.

У межах семінару розглядалися такі теоретичні та практичні питання:

1.           Огляд сучасного реабілітаційного обладнання:

1.1.        Доповідь на тему «Загальні основи фізичної реабілітації» - студентка групи 2-4 мс Делянова Анна Володимирівна (наук. кер. к.пед.н. Лунгол О.М.)

1.2.        Доповідь на тему «Обладнання для фізичної реабілітації» - студентка групи 2-4 мс Коноваленко Ірина Олегівна (наук. кер. к.пед.н. Суховірська Л.П.)

2.           Практика використання реабілітаційного обладнання на Кіровоградщині (доповідач: Потеряйко Валентин Васильович - лікар-хірург дитячий I категорії Кіровоградської дитячої обласної лікарні).

3.           Психологічна складова реабілітації пацієнтів з відхиленнями в стані здоров’я (доповідач: Колєва Ганна Михайлівна – координатор центру медико-психологічної реабілітації госпіталю ветеранів війни, асистент кафедри психіатрії, психотерапії та медичної психології Донецького національного медичного університету, керівник в Кіровоградській області ГО «Українська асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій», практичний психолог).

4.           Застосування робототехнічних засобів в медицині (доповідач: к.пед.н. Задорожна Оксана Володимирівна, старший викладач кафедри медичної фізики та інформаційних технологій №2).

Відкриття семінару розпочалось виступом в.о. завідувача кафедри к.пед.н. Суховірської  Л.П., яка привітала усіх учасників семінару, акцентувала на актуальності заходу та доцільності обміну думками, знаннями і практичним досвідом учасників конференції. 

В обговоренні приймали участь гості семінару: реабілітолог-ерготерапевт Ткаченко С.М., асистент кафедри психіатрії, психотерапії, наркології та медичної психології Корченюк О.Ю.; викладачі кафедри медичної фізики та інформаційних технологій №2: доцент, к.ф.-м.н. Бурмістров О.М.; доцент, к.пед.н. Трифонова О.М., к.ф.-м.н. Мироненко О.В., асистент Габорець О.А., Новіцька С.С. та студенти 2 курсу медичного факультету №2 напряму підготовки «Медицина».

Доповіді учасників семінару викликали зацікавлення слухачів та жваві дискусії серед присутніх.

Підсумовуючи роботу семінару, к.пед.н. Лунгол О.М. подякувала присутнім за активну участь в обговоренні висвітлених доповідачами питань та побажала студентам розширювати коло наукових пошуків, активно приймати участь у наступних наукових заходах кафедри медичної фізики та інформаційних технологій №2.